Episodul 7: SUBIECTUL AL II-LEA TEXTUL ARGUMENTATIV

PROBA SCRISĂ la limba şi literatura română este alcătuită din trei subiecte, fiecare dintre ele notat cu câte 30 de puncte şi 10 puncte din oficiu. Nu se acordă fracţiuni de punct, iar nota finală se calculează prin împărţirea totalului de puncte la 10, (dacă totalul este 87 de puncte, nota va fi 8,70).
SUBIECTUL al II-lea are o cerinţă unică: scrierea unui TEXT ARGUMENTATIV de 150 – 300 de cuvinte (15-30 de rânduri) despre un concept/ noţiune, pornind de la ideile sugerate de o personalitate culturală de prestigiu.
STRUCTURA TEXTULUI ARGUMENTATIV
1) Ipoteza – formularea propriei opinii care să exprime cu claritate o idee/ o afirmaţie cu caracter general, urmând a fi susţinută prin demonstraţie.
2) Argumentele propriu-zise se concretizează prin raţionamente pro sau contra ipotezei anunţate. Argumentele trebuie să fie solide, formulate clar, ordonate logic şi întărite prin exemple, citate, opinii de autoritate, comparaţii cu alte întâmplări sau situaţii convingătoare etc. Fiecărui argument îi corespunde un alineat distinct.
3) Concluzia rezumă demersul argumentativ, eventual prin reluarea afirmaţiei cu scopul de a accentua demonstrarea acesteia.

Fiecare componentă trebuie să fie susţinută de conectori argumentativi, adică termeni şi sintagme specifice care contribuie la persuasiunea textului.
Ipoteza trebuie să evidenţieze propria opinie despre tema sugerată prin afirmaţia din cerinţă, folosind sintagmele: părerea mea este că, în opinia mea, sunt de părere că etc., precum şi prin verbe de opinie: a crede, a aprecia, a considera, a opina, a presupune, a socoti etc.;
Argumentele se introduc prin conectori specifici: în primul rând, în al doilea rând, mai întâi, un prim argument, un alt argument, în altă ordine de idei, pe de o parte, pe de altă parte etc.
Argumentele trebuie întărite prin analogii (conectori: de asemenea, adică, precum, amintindu-ne despre, aşa cum se ştie, de exemplu, la fel ca), prin exemplificări (conectori: de aceea, adică, altfel spus, de fapt), prin disjuncţii (conectori: sau, fie, ori, exceptând, spre deosebire) sau respingeri (conectori: dar, or, totuşi, cu toate acestea etc.).
Concluzia discursului argumentativ întăreşte ipoteza prin reluarea sa în mod nuanţat şi este introdusă prin conectori: în concluzie, aşadar, în final putem afirma etc.

BAREMUL DE CORECTARE (conform MECTS/ CNEE)
*Structura discursului argumentativ:
– respectarea structurii textului argumentativ, cu enunţarea şi dezvoltarea fiecărei părţi – 4 puncte
– folosirea adecvată a conectorilor: verbe de opinie, adverbe şi locuţiuni adverbiale ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii şi locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ care să exprime raportul de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi etc. – 4 puncte
*Conţinutul argumentării:
– exprimarea ipotezei sub forma propriei opinii faţă de problematica propusă „(formulări de tipul Sunt/nu sunt de acord cu afirmaţia…/ Autorul are dreptate când afirmă că…/ Afirmaţia autorului este corectă… nu se consideră ipoteză)”- din baremul CNEE – 2 puncte
– câte 3 puncte pentru enunţarea celor două argumente pro sau contra – 2×3=6 puncte
– câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate – 2×3=6 puncte
– formularea unei concluzii pertinente – 2 puncte
*Respectarea normelor limbii literare şi a limitelor de spaţiu indicate – 6 puncte

EXEMPLU DE TEXT ARGUMENTATIV – Text argumentativ despre familie
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 20 de rânduri) despre familie, pornind de la ideile sugerate de proverbul românesc:
„Nicăieri nu poate fi omul mai fericit decât în mijlocul familiei sale” (Proverb românesc)

(ipoteza/opinia)
Consider că familia este totdeauna sprijinul cel mai eficient al omului, iar relaţiile interfamiliale au un rol decisiv în dezvoltarea armonioasă a personalităţii. O familie sudată, care trăieşte pe baze morale sănătoase îţi poate oferi o stare de linişte şi mulţumirea de sine, atât de necesare pentru a reuşi în viaţă.
(argumentele şi conectorii)
În primul rând, familia oferă stabilitate, confort şi siguranţă. Oricine se simte protejat, liniştit când ştie că are alături persoane care îi doresc binele, sunt gata să îl sprijine în mod necondiţionat atunci când are probleme. De altfel, moralistul Slavici îşi începe nuvela „Moara cu noroc” cu un adevăr universal-valabil, venit din înţelepciunea populară, povaţă pe care o rosteşte bătrâna soacră a lui Ghiţă: „Omul să fie mulţumit cu sărăcia lui, că dacă e vorba, nu bogăţia ci liniştea colibei tale te face fericit”.
În altă ordine de idei, în familie, fiecare se poate bucura cu adevărat de realizări, de împliniri, poate comunica sincer cu ceilalţi, se poate bizui pe sfaturile lor, pe sprijinul şi loialitatea lor totală. Orice împlinire este trăită la cote amplificate, întrucât ea aduce bucuria izbânzii şi în celelalte inimi, nu numai în sufletul celui care şi-a împlinit idealul. Asemenea se petrec lucrurile şi într-un eşec, tristeţea fiind împărtăşită cu ceilalţi, încurajarea, sprijinul moral făcând posibilă revigorarea forţei interioare şi a curajului de a încerca încă o dată, de a o lua de la capăt.
(concluzia)
În concluzie, omul este cu adevărat fericit în mijlocul familiei, cu care împarte bucuriile şi tristeţile, împlinirile şi eşecurile, visurile şi deziluziile, ceea ce dovedeşte actualitatea/ valabilitatea vechiului proverb românesc: „Nicăieri nu poate fi omul mai fericit decât în mijlocul familiei sale”

TEMĂ
Scrie un text de tip argumentativ, de 15-20 de rânduri, în care să-ţi exprimi opinia despre următoarea afirmaţie:
„Cuvântul, ca şi alte mijloace de beţie, e, până la un grad oarecare, un stimulent al inteligenţei. Consumat însă în cantităţi prea mari şi mai ales preparat astfel încât să se prea eterizeze şi să-şi piardă cu totul cuprinsul intuitiv al realităţii, el devine un mijloc puternic pentru ameţirea inteligenţei” (Titu Maiorescu).

Oricine, oricât de dezinteresat ar fi, poate lua cel puţin 2,50 de puncte.
Până acum: 2,50 de puncte de la Subiectul I + 2,50 de puncte de la Subiectul al II-lea + 1 punct din oficiu = 6,00