Episodul 8: SUBIECTUL al III-lea – ESEUL

PROBA SCRISĂ la limba şi literatura română este alcătuită din trei subiecte, fiecare dintre ele notat cu câte 30 de puncte şi 10 puncte din oficiu. Nu se acordă fracţiuni de punct, iar nota finală se calculează prin împărţirea totalului de puncte la 10, (dacă totalul este 87 de puncte, nota va fi 8,70).
SUBIECTUL al III-lea constă în realizarea unui ESEU de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), pe baza Programei pentru bacalaureat, capitolul „Literatura română”. Operele şi scriitorii canonici sunt prezentaţi pe acest blog în articolul din 4 iunie 2012, pagina 2, Episodul 3:

PROBA SCRISĂ
Voi menţiona câteva repere cuprinse în baremul de corectare şi de care va trebui să ţineţi seama dacă doriţi o notă respectabilă.
1. Cerinţă privind o specie literară epică:
*Introducerea:
– definiţia sau menţionarea câtorva trăsături ale speciei literare din cerinţă;
– încadrarea autorului/ operei într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică.
*Cuprinsul:
– motivarea alegerii operei literare care se încadrează în cerinţa respectivă;
– ilustrarea a patru-cinci elemente de structură şi de compoziţie ale textului narativ, semnificative pentru opera aleasă: acţiune, conflicte, relaţii temporale şi spaţiale, perspectiva narativă, tehnici narative, incipit, final, limbajul personajelor şi limbajul artistic, registre stilistice etc.;
– prezentarea relaţiilor dintre două personaje, prin care se evidenţiază în opera literară aleasă.
*Încheierea:
– exprimarea unei opinii care să argumenteze încadrarea acelei opere în cerinţa dată, o apreciere despre respectiva creaţie şi, eventual, un citat al unei personalităţi literare/ culturale despre tema sau opera aleasă.

2. Cerinţă privind un curent literar/ cultural, reprezentat printr-o creaţie lirică:
*Introducerea:
– definiţia sau menţionarea câtorva trăsături ale curentului literar/cultural din cerinţă;
– argumentarea încadrării poetului în curent cultural/ literar respectiv.
*Cuprinsul:
– motivarea alegerii scriitorului şi operei literare;
– ilustrarea a patru-cinci elemente de structură şi de compoziţie ale textului liric, semnificative pentru opera aleasă: titlu, temă, incipit, secvenţă poetică, idei poetice, elemente de compoziţie, tipul de lirism (subiectiv/ obiectiv), prozodia, limbajul artistic (expresivitate, sugestie, ambiguitate) etc.;
*Încheierea:
– exprimarea unei concluzii care să ilustreze încadrarea poetului/ operei în cerinţa dată, o opinie despre respectiva creaţie şi, eventual, un citat al unei personalităţi literare/ culturale despre tema sau opera aleasă.

3. Cerinţă privind particularităţile de construcţie (caracterizare) a unui personaj dintr-un text epic sau un text dramatic:
*Introducerea:
– evidenţierea a două caracteristici ale speciei literare epice/ dramatice existente în opera literară aleasă;
– încadrarea autorului/ operei într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică.
*Cuprinsul:
– prezentarea statului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele din textul epic/ dramatic studiat;
– relevarea unei trăsături dominante a personajului, ilustrate prin două episoade/ secvenţe din opera aleasă/ citate comentate;
– prezentarea, prin referire la specia epică/ dramatică, a patru elemente ale textului narativ/ dramatic, semnificative pentru tipologia personajului: titlu, acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, indicaţii scenice, tehnici specifice, limbaj, incipit, final, registre stilistice etc.)
– menţionarea trăsăturilor şi a modalităţilor de caracterizare.
*Încheierea:
– exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului dramatic studiat în construcţia personajului ales.

ATENŢIE!
REPERELE CERINŢEI RESPECTIVE ŞI PUNCTAJUL PENTRU ESEU SUNT MENŢIONATE ÎN CADRUL SUBIECTULUI al III- lea, PRIMIT LA EXAMEN.

În sesiunea specială din iunie 2012 a fost dată următoarea cerinţă:

Subiectul al III-lea
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text dramatic studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele din textul dramatic studiat;
– relevarea unei trăsături a personajului ales, ilustrate prin două episoade/ citate/ secvenţe comentate;
– ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale textului dramatic, semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului etc.);
– susţinerea unei opinii despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului dramatic studiat în construcţia personajului ales.

Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper.
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte (două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

Din cele 30 de puncte acordate pentru acest subiect se pot obţine cel puţin 20 de puncte, astfel întreaga lucrare poate fi notată cu nota 8,00, adunând şi punctajul obţinut la subiectele 1 şi 2.

Mult noroc, inspiraţie şi concentrare la examenul propriu-zis!